Menü

Ozan Hoca ile 2020 Kimya ÖABT - Canlı Ders

Toplam Ders Saati
180
Öğretmen(ler)
Ozan Özdemir

 

GENEL KİMYA 1

 • Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması;
 • Bileşiklerin adlandırılması;
 • Kimyada ölçmenin önemi,
 • kimyasal hesaplamalar;
 • Termokimya,
 • Atomun yapısı,
 • Periyodik sistemin özellikleri;
 • Kimyasal türler arası etkileşimler ve bağlanma teorileri;
 • Molekül geometrisi,
 • Gazlar,
 • Sıvılar,
 • Katılar.

GENEL KİMYA 2

 • Çözeltiler,
 • Çözeltilerde derişim birimleri,
 • Koligatif özellikler,
 • Kimyasal tepkime ve türleri,
 • Kimyasal kinetik,
 • Tepkime hızına etki eden etmenler,
 • Kimyasal denge,
 • Denge durumuna etki eden faktörler,
 • Asit-baz teorileri,
 • Asit-baz dengeleri,
 • Tampon çözeltiler,
 • Asit-baz titrasyonları,
 • Çözünürlük dengeleri,
 • Termodinamik,
 • Elektrokimya.

ANALİTİK KİMYA 1

 • ANALİTİK KİMYANIN TEMEL İLKELERİ;
 • KALİTATİF-KANTİTATİF ANALİZ,
 • KİMYASAL ANALİZDE HATALAR,
 • ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ;
 • NUMUNE ALMA,
 • STANDARDİZASYON VE KALİBRASYON;
 • GRAVİMETRİK ANALİZ;
 • SULU ÇÖZELTİ KİMYASI,
 • İYONİK DENGELER,
 • KİMYASAL DENGELERE ELEKTROLİTLERİN ETKİSİ.

ANORGANİK KİMYA 1

 • ATOMUN YAPISI,
 • HİDROJEN ATOMU,
 • ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR,
 • ELEMENTLERİN PERİYODİK ÖZELLİKLERİ;
 • LEWİS NOKTA YAPISI,
 • REZONANS,
 • VSEPR KURAMI,
 • DEĞERLİK BAĞ KURAMI,
 • MOLEKÜLER ORBİTAL KURAMI;
 • İYON BAĞI VE METAL BAĞI,
 • KATILARIN YAPILARI,
 • TANECİKLER ARASI ETKİLEŞİMLER.

ANALİTİK KİMYA 2

 • Volumetrik titrimetri;
 • Asit-baz titrasyonları;
 • Elektroanalitik yöntemler;
 • Elementel analiz yöntemleri.

ANORGANİK KİMYA 2

 • Asitler ve bazlar;
 • Geçiş metallerinin genel özellikleri,
 • Koordinasyon kimyasına giriş;
 • Koordinasyonbileşiklerinde kimyasal bağlanma teorileri (EAN ve 18 elektron kuralı, değerlik bağı (VB) kuramı, kristal alan kuramı, moleküler orbital teorisi);
 • Periyodik sistem ve elementlerin özellikleri;
 • Anorganik reaksiyon mekanizmaları.

ORGANİK KİMYA 1

 • Orbitaller ve kovalent bağlanma,
 • Yapı izomerisi,
 • Adlandırma kuralları,
 • Alkanlar,
 • Stereokimya,
 • Alkil halojenürler; yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri,
 • Serbest radikal tepkimeleri,
 • Alkoller,
 • Eterler
 • Epoksitler,
 • Alkenler.

FİZİKOKİMYA

 • Gazların özellikleri ve kinetik kuram;
 • Isı kapasiteleri ve kinetik teori;
 • Gerçek gazlar, sıkıştırılabilme katsayısı,
 • Van der Waals denklemi,
 • Gazların sıvılaştırılması,
 • Joule deneyi,
 • Termodinamik değişkenler; kapasite ve şiddet özellikleri;
 • Kimyasal termodinamik ile ilgili temel kavramlar;
 • Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve mutlak sıcaklık eşeli;
 • Termodinamiğin I., II. Ve III. Yasası.

ORGANİK KİMYA 2

 • Aromatiklik kavramı; benzen ve sübstitüe benzenler;
 • Elektrofilik aromatik yer değişme reaksiyonları;
 • Çok halkalı ve hetero halkalı aromatik bileşikler;
 • Aldehit
 • Ketonlar;
 • Karboksilik asitler ve türevleri;
 • Aminler,
 • Amitler.