Menü

2020 Fen Bilimleri ÖABT - Canlı Ders

Toplam Ders Saati
280
Öğretmen(ler)
Ozan Özdemir, Tuğrul Aras, Serdar Hoca
 

FİZİK-1  

 • Fiziğin anlamı, alanları, önemi, tarihsel gelişimi;
 • SI birim sistemi, boyut analizi,
 • Vektörler;
 • Hareketin anlamı ve değişkenleri;
 • Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri;
 • Göreli hız;
 • Newton’un yasaları ve uygulamaları;
 • Evrensel kütle çekim;
 • Sürtünme kuvveti;
 • İş, güç, mekanik enerji çeşitleri;
 • Basit makineler;
 • Korunumlu ve korunumsuz kuvvet sistemlerinde enerji;
 • İtme, çizgisel momentum, kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme;
 • Katı cisimlerde denge;
 • Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum;
 • Basınç;
 • Kaldırma kuvveti;
 • Basit harmonik hareket, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

FİZİK-2

 • Yük ve korunumu, elektriklenme, yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanları;
 • Gauss yasası; 
 • Durgun yük potansiyel enerjisi (kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji);
 • Doğru akım (akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik);
 • Manyetik kuvvet ve alan (akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-Savart yasası; 
 • Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri; 
 • Elektromanyetik indüksiyon(Faraday yasası, Lenz yasası, özindüksiyon, manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorları, transformatörler, ısı ve sıcaklık, maddenin ısısal özellikleri (öz ısı, ısısal iletkenlik, ısıl genleşme), termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

FİZİK-3

 • Isı ve sıcaklık, maddenin ısısal özellikleri, termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi; 
 • Işığın yapısı, hızı ve kaynakları;
 • Yansıma ve aynalar; 
 • Kırılma ve mercekler; 
 • Girişim, ince filmler, kırınım, çözünürlük, kutuplanma; optik araçlar, büyüteç, gözlük, mikroskop, vb.;
 • Dalga hareketi, kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı;
 • AC Devreleri;
 • Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar; zamanda, boyutta, hızda, enerjide ve momentumda görelilik; 
 • Siyah cisim ışıması, fotoelektrik ve Compton olayı; 
 • Dalga-parçacık ikilemi, De Broglie dalgaları, Heisenberg Belirsizlik İlkesi, Schrödinger dalgası ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

KİMYA-1

 • Kimyasal tepkimeler ve stokiyometri (bilimsel yöntemler, anlamlı sayılar, kimyasal tepkimeler ve denklemler, atomun kütlesi, mol kavramı, avogadro sayısı); 
 • Atom ve atomun elektron yapısı (atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı); periyodik çizelge (elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikler); 
 • Metaller (alkali metaller, toprak alkali metaller, baş grup elementleri; ametaller: soy gazlar, halojenler); 
 • Kimyasal bileşikler (bileşik çeşitleri, bileşiklerin formüllendirilmesi ve adlandırılması,
 • Asitler ve bazlar (arhenius asit-baz tanımı, brönsted-lowry asit-baz tanımı, lewis asitbaz tanımı, kuvvetli-zayıf asit-bazlar tanımı); 
 • Kimyasal bağlar (temel kavramlar, kimyasal bağ, iyonik bağlanma, kovalent bağlanma, bağ enerjisi, molekül geometrileri);
 • Değerlik bağ kuramı (hibritleşme, ve molekül geometrisi); 
 • Moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar); 
 • Çözeltilerin fiziksel özellikleri ve ayırma (kimyasalları çeşitli yollarla ayırma yöntemleri, saflaştırma yöntemleri) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

KİMYA-2

 • Kimyasal reaksiyonlar (kimyasal eşitlikler, çökme, kompleksleşme reaksiyonları); kimyasal kinetik (tepkime hızı, tepkime hızını etkileyen faktörler, hız kanunu, eşik enerjisi, hız sabitinin sıcaklığa bağlılığı);
 • Tepkime mekanizmaları ve kataliz;
 • Kimyasal denge (denge sabitinin bulunması);
 • Proton aktarımı-asitler ve bazlar; tuz çözeltileri (iyonların asitli bazları, titrasyonlar, tampon çözeltiler, kimyasal dengeyi etkileyen faktörler;
 • Yükseltgenme–indirgenme reaksiyonları); 
 • Elektrokimya (elektroliz ve pil);
 • Termokimya (ısı, termodinamik yasaları, entalpi, iç enerji, entropi); nükleer kimya (radyoaktivite, nükleer enerji) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

KİMYA-3

 • Analitik kimya (kalitatif-kantitatif analiz yöntemleri, anyon-katyon analizi, içme suyunun kalitatif analizleri, gravimetrik analiz metotları, titrimetrik analiz metotları; volumetrik analiz ve hesaplama yöntemleri, enstrümental analiz yöntemleri); 
 • Organik kimyaya giriş; 
 • Organik kimyada temel kavramlar (molekül formülleri ve adlandırılmaları, yapısal formül, radikal kavramı) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

BİYOLOJİ-1

 • Biyolojinin anlamı, alanları, önemi, tarihsel gelişimi; 
 • Canlı ve cansız yapılar; 
 • Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması (prokaryotlar, ökaryotlar, tür kavramı ve taksonomik yapılar, tür kavramı ve taksonomik yapılar, bitkilerin yapısı ve özellikleri);
 • Canlılığın temel birimi (hücre, hücrenin yapısı ve işlevi, zar yapısı ve işlevi); 
 • Hücre bölünmesi (mitoz, mayoz ve kontrolsüz hücre bölünmesi);
 • Dokular (bitkisel dokular, bölünür doku, değişmez doku); bitkisel organlar ve yapıları (vegetatif organlar, generatif organlar, çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme); 
 • Hayvan çeşitliliğine genel bakış (omurgasız hayvanlar ve kordalıların genel özellikleri) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

BİYOLOJİ-2

 • Metabolizmaya giriş, hücre solunumu ve fermantasyon;
 • Fotosentez;
 • Hücre solunumu ve fotosentezin karşılaştırılması; 
 • Hayvan yapı ve işlevi; 
 • Üreme sistemi, hayvanlarda eşeysiz ve eşeyli üreme;
 • Hayvanlarda beslenme ve sindirim, hayvanlarda beslenme mekanizmaları; hayvanlarda dolaşım sistemi, açık ve kapalı dolaşım sistemine sahip hayvanların karşılaştırılması, kalp, damar ve kan yapılarının incelenmesi; 
 • Hayvanlarda gaz alışverişi, solunum yüzeyleri, solunum organları ve solunum
 • Mekanizmaları;
 • Hayvanlarda boşaltım sistemi, ozmoregülasyon, boşaltım ürünlerinin karşılaştırılması ve boşaltım sistemlerindeki çeşitlilik; 
 • Hayvanlarda sinir sistemi, sinir sistemi çeşitleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi; duyusal mekanizmalar, işitme ve denge, görme, koklama ve tat alma, dokunma; endokrin sistem, hormonlar, geri bildirimler, hormonların işlevleri; 
 • Hayvanlarda destek ve hareket sistemleri, dış ve iç iskelet, kemik çeşitleri, eklemler, kas çeşitleri ve kasılma mekanizması ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

BİYOLOJİ-3

 • Genetik ve biyoteknolojinin anlamı, alanları, önemi ve tarihsel gelişimi; 
 • Modern genetik biliminin doğuşu, Mendel yasaları, tam baskınlık, eksik baskınlık, eş baskınlık, çoklu aleller, mendel yasalarından sapmalar;
 • Sitoplazmik kalıtım, mutasyonlar, moleküler biyoloji, gen teknolojisi, moleküler
 • Genetik, insan genetiği ve genetik hastalıklar, populasyon genetiği, gen mühendisliğinin topluma bilime ve teknolojiye sağladığı olanaklar; 
 • Biyoteknolojinin temel prensipleri, mikroorganizma metabolizması, bitki-hayvan hücre kültürleri, biyoteknolojide temel işlemler; 
 • Biyoteknolojik uygulamalar, mikrobiyal biyokütle üretimi (ekmek mayası, tek hücre proteini), primer metabolitlerin üretimi (sitrik asit, fumarik asit, asetik asit, aminoasit, vitamin), mayalanmalar (alkol mayalanması, laktik asit üretimi, bütirik asit, bütanol, aseton), sekonder metabolit üretimi (antibiyotik), enzim üretimi, gen biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi; 
 • Evrimsel biyolojinin tarihi; evrimsel biyoloji kavramları;
 • Evrimin mekanizmaları;
 • Mutasyon, genetik sürüklenme, doğal seçilim; 
 • Makro evrim mekanizmaları:
 • Uyarlanım (adaptasyon), türleşme; 
 • Canlılığın tarihi;
 • Soyağaçları, fosil araştırmaları; 
 • Dünya'da canlılığın ilk evrimi, canlılığın tarihi, başlıca evrimsel değişimler; 
 • Evrimsel biyolojinin uygulamaları;
 • Genetik ve tıp ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

YER BİLİMİ

 • Yer bilimlerinin anlamı;
 • Yerküre ile ilgili genel bilgiler, yer yuvarının şekli ve boyutları, yer yuvarının
 • Hareketleri, yerin geosferleri, yer içi ısısı, yerçekimi ve izostazi, yer yuvarının yaşı;
 • Yer kabuğunu oluşturan maddeler, mineraller, tanım ve özellikleri, kayaç yapan önemli mineraller, kayaçlar hakkında genel bilgiler, magmatik kayaçlar, metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak oluşum koşulları ve çeşitleri; 
 • Tektonik hareketler:
 • Orojenik hareketler, epirojenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler; stratigrafi, genel prensipler, jeolojik zamanlar;
 • Hava olayları, iklim, rüzgârlar ve mevsimlerin oluşumu.

ASTRONOMİ

 • Astronominin anlamı, temel kavramlar, astronomide birimler; astronominin dalları, tarihsel gelişimi; 
 • Astronomiye farklı medeniyetlerin katkıları, astronomide kullanılan araçlar; Güneş sistemi, geçmişten günümüze güneş sistemi modelleri, dünya, ay ve güneşin hareketleri;
 • Keppler yasaları, zaman-takvim-mevsimler, güneş sistemi elemanları, yıldızlar, bir yıldız olarak güneş, gökyüzü koordinat sistemi, takımyıldızları, galaksiler, samanyolu galaksisi, evren ve evrenin yapısı, evrenin oluşumu ve geçmişten günümüze evren modelleri, uzay teknolojileri ve günlük yaşama yansımaları.

ÇEVRE BİLİMİ

 • Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; 
 • Ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar;
 • İlköğretim programlarında çevre eğitimi.

FEN ÖĞRETİMİ 1

 • Fen öğretiminin amaçları, fen okuryazarlığı; fen öğretiminde yaygın olarak kullanılan öğrenme kuramları, fen alanında yaygın olarak görülen kavram yanılgıları, öğretim strateji, yöntem, teknikleri, materyaller ve uygulamaları (sunuş yoluyla öğretim stratejisi, buluş yoluyla öğrenme stratejisi, işbirlikli öğrenme, gösteri);
 • Laboratuvar teknikleri, laboratuvar güvenliği, basit malzemelerin fen öğretiminde kullanılması, kavram öğretimi ve grafiksel araçların kullanımı (kavram haritası, v-diyagramı, bildiklerim-merak ettiklerim-öğrendiklerim çizelgeleri vb.) Analojilerle öğretim tekniği, birleştirici benzetme vb.); 
 • Fen öğretiminde bilimsel modellerin kullanımı; öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımını temel alan ders planı hazırlanması ve uygulanması.

FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 1

 • Fen eğitiminde laboratuvarın önemi ve amacı; laboratuvar çalışmalarının Fen Bilimleri programındaki yeri;
 • Laboratuvarda uygulanacak ve alınacak güvenlik önlemleri: deney malzemelerini, araç-gereçlerini tanıma, güvenlik kurallarına ve kılavuzlarına göre kullanma; 
 • Laboratuvarda teknolojinin yeri ve kullanımı, Ortaokul 5. Ve 6. Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programı kapsamında yer alan fizik, kimya, biyoloji, çevre, yer bilimi konularının doğasına uygun farklı laboratuvar yaklaşımlarına dayalı çeşitli deneylerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması; basit ve ucuz malzemelerle deney yapma;
 • Deneylerde bilimsel süreç becerilerinin önemi; deneylerde öğrenci performanslarının (bilgi, beceri, tutum-değer) değerlendirilmesinde kullanılacak yaklaşımlar.

FEN ÖĞRETİMİ 2

 • Fen öğretiminde yaygın olarak kullanılan öğretim stratejisi, yöntem, teknik, materyal ve uygulamaları; (bilimsel süreç, düşünme, yaşam, mühendislik ve tasarım becerileri:
 • Önemi ve gelişimi, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğretim stratejisi, argümantasyon, kavram karikatürleri, tahmin et-gözle-açıkla, öğrenme döngüsü (5E ve 7E); 
 • Probleme dayalı öğretim yöntemi, proje tabanlı öğretim yöntemi, örnek olaya dayalı öğretim yöntemi, rol oynama, drama; fen öğretiminde bağlam (yaşam) temelli öğrenme vb.); 
 • Öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımını temel alan ders planı hazırlanması ve uygulanması; Fen Bilimleri Öğretmeni Yeterliklerinin incelenmesi, fen öğretiminde güncel öğretim yaklaşımları.

FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2

 • Basit ve ucuz malzemeyle yapılan deneyler: bu deneylerde kullanılabilecek fizik, kimya ve biyoloji malzeme örnekleri;
 • Basit ve ucuz malzemelerle deney yapma; 
 • Laboratuvarda teknolojinin yeri ve kullanımı;
 • Deneylerde kazandırılacak bilimsel süreç becerilerinin belirlenmesi; 
 • Ortaokul 7. Ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kapsamında yer alan fizik, kimya, biyoloji, çevre, yer bilimi konularının doğasına uygun farklı laboratuvar yaklaşımlarına dayalı çeşitli deneylerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması; deneylerde öğrenci performanslarının (bilgi, beceri, tutum-değer) değerlendirilmesinde kullanılacak yaklaşımlar.